Algemene Voorwaarden Secuworld Nederland B.V.

Artikel 1. Algemeen

Artikel 1.1

Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke Secuworld Nederland BV sluit met betrekking tot het verrichten van diensten voor haar Opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst vooraf gaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door Secuworld Nederland BV zijn verricht.

Artikel 1.2

Bij een bepaling, opgenomen in documenten van de Opdrachtgever, die in strijd is met deze algemene voorwaarden, zullen Secuworld Nederland BV en Opdrachtgever in overleg treden teneinde eventuele nieuwe bepalingen ter vervanging van de, in strijd zijnde bepaling, overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de bepaling van

Secuworld Nederland BV in acht wordt genomen.

Artikel 1.3

Met het sluiten van een overeenkomst, zoals bedoeld in het eerste lid, verplicht Secuworld Nederland BV zich tot het verrichten van normale diensten en werkzaamheden in beveiliging en bewaking, zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging, en deze naar beste weten en kunnen te verrichten. Hieronder wordt niet verstaan het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen

tussen Opdrachtgever en een of meer derden.

Secuworld Nederland BV garandeert niet dat gebeurtenissen (van welke aard dan ook) op het uitblijven waarvan haar in de overeenkomst bedoelde inspanningen zullen zijn verricht, niet zullen voorvallen.

Artikel 1.4

Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden dan wel de tussen Secuworld Nederland BV en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt afgeweken, dienen de afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk door daartoe bevoegde personen te zijn overeengekomen.

Artikel 1.5

Alle offertes van Secuworld Nederland BV zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Secuworld Nederland BV is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een offerte geldig blijft is 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 1.6

Indien met betrekking tot de te verlenen diensten of te verrichten werkzaamheden, meerdere overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 2. Prijsbetaling – en wijziging

Artikel 2.1

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting ( BTW ) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 2.2

Wijziging van opgegeven prijzen, ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden. Secuworld Nederland BV is gerechtigd kostprijsverhogende wijzigingen ten gevolge van onder anderen wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten,verhoging van de onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe kosten en overige tarieven, rechten, lasten,

heffingen en belastingen die voor haar kostenverhogend zijn aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 3. Betaling

Artikel 3.1

Secuworld Nederland BV is gerechtigd aan het begin van de termijn waarover moet worden betaald haar factuur bij de Opdrachtgever in te dienen.

Artikel 3.2

Tenzij anders overeengekomen dienen de betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, waarbij de Opdrachtgever niet gerechtigd is enige korting of compensatie toe te passen op de door de Opdrachtgever aan Secuworld Nederland BV verschuldigde betalingen.

Artikel 3.3

In geval de Opdrachtgever haar betalingsverplichting niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de Opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan Secuworld Nederland BV, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd van 6% over het totaal verschuldigde bedrag, waarbij een deel van de maand als een gehele maand zal gelden. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van

buitenrechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent ( 15%) van het totale bedrag met een minimum van €250,- (tweehonderdvijftig Euro).

Artikel 3.4

Ongeacht hetgeen in dit artikel is bepaald omtrent de betalingstermijn, heeft Secuworld Nederland BV het recht een aanbetaling van 70% dan wel contante betalingen te verlangen, dan wel te verlangen dat de Opdrachtgever zekerheid stelt voor betaling, alvorens te leveren.

Artikel 3.5

Indien Opdrachtgever (een gedeelte van) de door Secuworld Nederland BV verzonden factuur betwist, zal Opdrachtgever uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur Secuworld Nederland BV daarvan schriftelijk op de hoogte stellen alsmede de betwiste bedragen en de reden van betwisting.

Artikel 4. Verlenging en opzegging

Artikel 4.1

De overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en Secuworld Nederland BV wordt (worden) aangegaan per individuele opdracht of voor bepaalde tijd van twaalf (12) maanden, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 4.2

Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd en wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode door de Opdrachtgever of door Secuworld Nederland BV bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging is opgezegd.

Artikel 5. Beëindiging

Artikel 5.1

Ieder der partijen is bevoegd de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding, indien;

5.1.a de andere partij surseance van betaling aanvraagt of aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel een akkoord of regeling met haar crediteuren aangaat of enige andere omstandigheid waardoor die partij het vrije beheer over haar vermogen verliest;

5.1.b het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

5.1.c de onderneming van de Opdrachtgever wordt ontbonden, geliquideerd of overgenomen; of de Opdrachtgever haar huidige onderneming staakt;

5.1.d of de andere partij, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn van tenminste tien (10) dagen is gegund, niet of althans niet op genoegzame wijze en/of niet tijdig, voldoet aan één of meer van haar verplichtingen welke direct of indirect voortvloeien uit de overeenkomst en/of wetgeving en/of aan eisen welke redelijkerwijs aan haar mogen worden gesteld, tenzij tekortkoming gehele of gedeeltelijke beëindiging niet rechtvaardigt.

Artikel 5.2

Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting die uit de gesloten overeenkomst voortvloeit voldoet is Secuworld Nederland BV na één vruchteloze aanmaning gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zulks zonder dat Secuworld Nederland BV tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de verder aan Secuworld Nederland BV toekomende rechten.

Artikel 5.3

In geval faillissement of surseance van betaling zich bij de Opdrachtgever dreigt voor te doen is Secuworld Nederland BV bevoegd haar diensten op te schorten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Artikel 6.1

Secuworld Nederland BV is nimmer aansprakelijk voor schades, welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden zijn, indien door of namens de Opdrachtgever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen de wijze van werken, of indien door of namens de Opdrachtgever of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.

Artikel 6.2

Secuworld Nederland BV is niet aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door het bedrijf te verrichte diensten of werkzaamheden zijn vastgelegd en uitgevoerd.

Artikel 6.3

Secuworld Nederland BV is nimmer aansprakelijk voor een schadeverwekkende gebeurtenis indien zij niet binnen zeven (7) dagen na de daaruit voortvloeiende schade per aangetekend schrijven aansprakelijk is gesteld.

Artikel 6.4

Secuworld Nederland BV is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of gederfde winst.

Artikel 6.5

Secuworld Nederland BV is niet aansprakelijk voor schade indien de Opdrachtgever zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. De Opdrachtgever vrijwaart Secuworld Nederland BV voor aanspraken van verzekeraars en anderen dienaangaande.

Artikel 6.6

Secuworld Nederland BV is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade het bedrag van de door Secuworld Nederland BV te verrichten werkzaamheden zoals vermeld op de factuur

betreffende de maand waarin het voorval plaatsvond overtreft.

Artikel 6.7

Secuworld Nederland BV is nimmer aansprakelijk voor schadeverwerkende gebeurtenissen ten gevolge van terroristische aanslagen en/of oorlogssituaties.

Artikel 6.8

Secuworld Nederland BV is jegens Opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van (medewerkers van) Secuworld Nederland BV en voor zover die aansprakelijkheid is gedekt door de door Secuworld Nederland BV gesloten, op het moment van de schadeverwerkende gebeurtenis van kracht zijnde, aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 6.9

Aansprakelijkheid van Secuworld Nederland BV is beperkt tot een bedrag van € 20.000,- (twintigduizend euro) per gebeurtenis.

Artikel 6.10

Indien (een) oproepkracht(en) en/of werknemer(s) zaken in ontvangst neemt (nemen) of indien zaken op welke wijze dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, in bewaring worden gegeven en/of achtergelaten, aanvaart Secuworld Nederland BV op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade aan of in verband met die zaken ontstaan.

Artikel 6.11

Schade die het gevolg is van oorzaak diefstal door medewerkers van Secuworld Nederland BV is beperkt tot een bedrag van € 2.500,- ( tweeduizendvijfhonderd euro ) per gebeurtenis.

Artikel 6.12

De Opdrachtgever is gehouden Secuworld Nederland BV schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aanspraken met betrekking tot het verlies van/of schade aan derden jegens Secuworld Nederland BV of haar medewerkers inzake door Secuworld Nederland BV geleverde diensten of te verrichten werkzaamheden.

Artikel 6.13

De Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door Secuworld Nederland BV ingeschakelde oproepkracht(en) en/of werknemer(s) zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en strekking van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

Indien Opdrachtgever de in het vorige lid genoemde verplichting niet nakomt, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle schade die de oproepkracht(en) en/of werknemer(s) van Secuworld Nederland BV en/of derden dientengevolge lijdt/lijden.

Artikel 6.14

De Opdrachtgever moet te allen tijde zorgdragen dat zij over de benodigde toestemming, ontheffingen en vergunningen beschikt voor haar bedrijfsvoering en/of activiteiten waarbij Secuworld Nederland BV wordt ingeschakeld voor beveiliging en bewaking.

Indien Opdrachtgever hieraan niet voldoet of voldaan blijkt te hebben, is Secuworld Nederland BV noch haar oproepkracht(en) en/of werknemer(s) aansprakelijk of welke wijze dan ook.

Artikel 7. Ontdekking strafbare feiten

Indien medewerkers van Secuworld Nederland BV een strafbaar feit ontdekken, wordt dit aan de Opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit wordt genomen door de Opdrachtgever.

Die aangifte zal door medewerkers van Secuworld Nederland BV alleen ter verzoeke van de Opdrachtgever en onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever worden gedaan. De Opdrachtgever vrijwaart Secuworld Nederland BV en haar medewerkers voor alle aanspraken door derden, ter zake een dergelijke aangifte, ongeacht of Secuworld Nederland BV of haar medewerkers met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

Artikel 8. Overmacht

Secuworld Nederland BV is niet aansprakelijk voor schade indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plunderingen in verband met deze omstandigheden.

Stakingen, verstoringen openbare orde en andere arbeidsconflicten elders voor

zover Secuworld Nederland BV daardoor in haar dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, storingen in de door Secuworld Nederland BV gebruikte vervoermiddelen en andere apparatuur, stroomuitval en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan Secuworld Nederland BV kan worden

toegerekend. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van Secuworld Nederland BV zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden.

Artikel 9. Intellectueel eigendomsrecht

Artikel 9.1

De Opdrachtgever verplicht zich de beveiligingsaanbevelingen en -uivoeringen zoals door Secuworld Nederland BV geleverd, slechts aan te wenden voor eigen gebruik en de niet, op welke wijze dan ook, aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 9.2

Alle rechten van intellectuele aard, zoals onder andere auteursrecht en copyright met betrekking tot de van Secuworld Nederland BV afkomstige of door Secuworld Nederland BV gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen etc. van de Opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden worden en blijven eigendom van Secuworld Nederland BV.

De uitoefening van deze rechten ( openbaarmaking of overdracht daaronder begrepen) is zowel tijdens als na de uitvoering van haar werkzaamheden uitdrukkelijk en uitsluitend aan Secuworld Nederland BV voorbehouden.

Artikel 10. Overname personeel

De Opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op/of medewerking te doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een medewerker die voor Secuworld Nederland BV werkzaam is, om bij hem of derden te treden of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurde van een direct

opeisbare boete van € 25.000 per overtreding. Indien een medewerker van Secuworld Nederland BV zelf pogingen onderneemt om voor of via de Opdrachtgever elders dan bij Secuworld Nederland BV werkzaamheden te gaan verrichten, dient de Opdrachtgever onverwijld de directie van Secuworld Nederland BV hiervan in kennis te stellen zulks onder een verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 5.000,-. Voormelde bedragen zijn dadelijk opeisbaar zonder dat enige gerechtelijke

tussenkomst is vereist. Na ontbinding van de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst blijft het bepaalde artikel van kracht twaalf (12) maanden na datum der ontbinding. Rechtskeuze en bevoegde rechter.

Artikel 11. Geheimhouding

Artikel 11.1

Opdrachtgever verplicht zich alle informatie afkomstig van Secuworld Nederland BV omtrent het offerte – en onderhandelingstraject, waaronder, maar niet beperkt tot prijsstellingen en condities, geheim te houden en niet aan derden kenbaar te maken. Voorts verplicht Opdrachtgever zich alle informatie omtrent de bedrijfsvoering en de onderneming van Secuworld Nederland BV, opgedaan tijdens het offerte – en onderhandelingstraject, tijdens de looptijd en na

beëindiging van de overeenkomst met Secuworld Nederland BV, geheim te houden en niet aan derden kenbaar te maken.

Voorgaande geheimhouding heeft slechts betrekking op informatie die niet reeds algemene bekendheid geniet.

Artikel 11.2

Overtreding van het geheimhoudingsbeding als bedoeld in dit artikel door Opdrachtgever maakt Opdrachtgever boeteplichtig jegens Secuworld Nederland BV De als dan, zonder nadere ingebrekestelling, verschuldigde boete bedraagt € 5.000,- (vijfduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van Secuworld Nederland BV om vergoeding van eventuele door haar geleden schade als gevolg van deze overtreding van Opdrachtgever te vorderen.

 

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht.

Artikel 12.1

Op de overeenkomsten, gesloten tussen Opdrachtgever en Secuworld Nederland BV, is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12.2

Alle geschillen, die voortspruiten en opkomen in verband met de totstandkoming en uitvoering van deze

overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Secuworld Nederland BV, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de door

Secuworld Nederland BV verkozen Arrondissementsrechtbank of enige andere inzake bevoegde rechter.